http://www.kxdmoto.cz/
 
Kategorie zboží
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: eshop kxdmoto.cz -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností: Nejmoto, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČO: 28615867, DIČ: CZ28615867. Společnost není plátcem DPH. Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187100

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajících, kterými jsou:

Nejmoto, s.r.o. 
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3, Žižkov
IČO: 28615867
DIČ: CZ28615867
Společnost není plátcem DPH.
Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187100a kupujících (dále v textu též „zákazník“ či „spotřebitel“).

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

1.2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Prodávající nabízí kupujícím možnost nákupu přímo z jejich domova, kde můžou nakupovat nonstop. Kupující si může zboží objednat jednoduše a pohodlně pomocí objednávkového formuláře, telefonu nebo e-mailu. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. V případě nesrovnalostí bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

2.2. PRO SPOTŘEBITELE:

2.2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí e-mailem.

2.2.2. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, a to zejména s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT A DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

2.3. PRO KUPUJÍCÍ (NESPOTŘEBITELE):

2.3.1. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ:

2.4.1. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku kupní smlouvy potvrzením objednávky, nejlépe osobně nebo telefonicky a právo požadovat úhradu finanční zálohy kupujícím. Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu sdělí prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy.

2.4.2. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

2.4.3. Stejné oprávnění jako v bodu 2.4.2. těchto obchodních podmínek si prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

2.4.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

3.1. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu neprodleně e-mailem. Kopie objednávky neslouží jako potvrzení. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

4.1. Každou objednávku může kupující zrušit bez udání důvodů e-mailem, a to do doby, dokud mu nebude zaslán potvrzovací e-mail o odeslání zboží. Zpravidla přijde kupujícímu email s textem, že objednávka bude dnes (nebo zítra) odeslána.

5) DODACÍ LHŮTA

5.1. Dodací lhůta je 1-14 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího o dodání kontaktovat.

6) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na e-mail kupujícího nezasílá žádné marketingové informace.

6.2. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

7) NEVYZVEDNUTÁ ZÁSILKA

7.1. Odeslání objednávky zároveň platí jako podpis kupní smlouvy ze strany kupujícího, dle zák. č. 89/2012 Sb. a prodávajícímu vznikne povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Každá objednávka je závazná.

7.2. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasí kupující s našimi obchodními podmínkami a manipulačním poplatkem v této výši.

8) CENA ZBOŽÍ, DODÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Na internetových stránkách prodávajícího jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dodání zboží. Pokud by nebylo možné náklady na dodání stanovit předem, má prodávající právo je účtovat dodatečně.

8.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

8.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

8.4. Dodání zboží prodávajícím kupujícímu je provedeno následujícímu způsoby:
- po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím osobně prodávajícím,
- zásilkou službou.

9) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.2. PRO SPOTŘEBITELE:

9.2.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 •  

9.2.2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

9.2.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

9.2.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.2.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.2.6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.3. PRO KUPUJÍCÍ (NESPOTŘEBITELE):

9.3.1. Podstatné porušení smlouvy: je-li možné vadné plnění považovat za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, požadoval-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

9.3.2. Nepodstatné porušení smlouvy: je-li možné vadné plnění považovat za nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

9.4. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

9.4.1. Případné uplatnění odpovědnosti za vady vyřídí prodávající ke spokojenosti kupujícího/spotřebitele individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně řešit s dopravcem. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.
Uplatnění odpovědnosti za vady je nutné zaslat na adresu: Petr Kunčar, Pod Senovou 18, 787 01 Šumperk.

9.4.2. Odpovědnost za vady se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající upozorňuje, že nárok na uplatnění odpovědnosti za vady by mohl zaniknout, pokud by:

 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího).
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením.
 • Se vyskytly vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním.
 • Výrobek byl poškozen nesprávným skladováním.

 

9.4.3. Odeslání zboží: Pokud prodávajícímu po dohodě bude kupující posílat zboží zpět, neposílejte jej, prosím, formou dobírky!!! Dobírky v žádném případě nepřijímáme, neboť nelze před vyzvednutím zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží. Pošlete běžným, nejlépe pojištěným balíčkem.
Součástí zboží musí být veškeré příslušenství, dokumenty (např. jakýkoli doklad o nákupu zboží, návod, prohlášení o shodě atd.), které jste obdrželi při nákupu.
Dále spolu se zbožím zašlete vyplněný PROTOKOL O UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY. (ke stažení na konci stránky)
Skladné za nevyzvednuté zboží je stanoveno na 40,- Kč bez DPH za každý započatý den. Skladné se počítá počínaje 14. dnem od výzvy k vyzvednutí zboží, nebo od prvního pokusu o doručení.

9.5. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

9.5.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

9.5.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy

9.5.3. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, popř. náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.5.4. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5.5. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v důsledku zničení zboží), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

9.5.6. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

9.5.7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemá mimo jiné v případě smluv:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

 

9.5.8. Spotřebitel uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, že po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešle zboží doporučeně na adresu: Petr Kunčar, Pod Senovou 18, 78701 Šumperk.

Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je spotřebitel povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky.

9.5.9. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

- vrácením hodnoty zboží na účet - bez poplatku do 30 dnů od obdržení daného zboží, nebo vrácením hodnoty zboží složenkou na adresu; poplatek za složenku činí 41,- Kč, anebo

- zápočtem k následující objednávce (hodnota zboží bude odečtena od Vaší následující objednávky).
 

10) NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

10.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

11) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. Motorky, čtyřkolky a ostatní stroje nejsou určeny pro provoz na veřejných komunikacích. Stroje jsou určeny především pro hobby využití a pro osoby starší 18 let. Použití těchto strojů je pouze na vlastní riziko. Veškeré technické údaje na těchto stránkách jsou udány výrobcem produktu. Veškerá fota jsou ilustrativní, a tedy skutečnost se může v některých detailech lišit.
U každého modelu minibike je přibaleno nářadí (pro smontování) a nádobka na míchání benzínu s olejem. Složení zabere asi 15 minut.

11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kxdmoto.cz. O vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající kupujícímu vyrozumění na elektronickou adresu kupujícího.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.5. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

11.7. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a spotřebitel k ní nemá přístup.

11.8. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

11.9. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.10. Kontaktní údaje prodávajících jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

E-mail: info@kxdmoto.cz
Telefon: 792 362 452

11.11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Vzorové poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy.

PROTOKOL O UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY.

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.